Vad är Nätverket för beteendevetare?

Vårt mål i nätverket är att fylla kunskapsluckan som vi anser råder i dagens samhälle gällande beteendevetarens roll. Nätverket strävar efter att sprida kunskap och ge tillträde till kontakter för beteendevetare både mot andra beteendevetare såväl som mot arbetsgivare och övriga samhället. Det skapar värde för både studenter och yrkesverksamma samt andra aktörer.

Nätverkets syfte och funktion

Vi vill vara en plattform för diskussion och möten mellan beteendevetare.Ÿ Vi vill öka förståelsen för beteendevetenskapens värde i det praktiska arbetslivet. Vi vill även minska klyftan mellan studenter och yrkesverksamma beteendevetare.

Nätverkets vision för framtiden

Vi vill öka beteendevetares status genom att skapa en självsäkerhet och yrkesstolthet. Vi vill vara en självklar samlingsplats för alla beteendevetare. Vi vill även marknadsföra och utveckla beteendevetarens roll i samhället.

Om Beteendevetenskap

Beteendevetenskap är ett brett tvärvetenskapligt område som hämtar kunskap om hur världen är beskaffad från pedagogiska-, psykologiska och sociologiska teorier. Pedagogik (lär- och påverkansprocesser) Psykologi (mentala processer) Sociologi (sociologiska processer)
Vad är en beteende-vetare?

En beteendevetare har minst en kandidatexamen i någon av ovanstående huvudinriktningar. Styrkan med en beteendevetare är dess starka teoretiska- och analytiska förmåga att kartlägga mänskliga beteenden och identifiera mönster. Det är viktigt i alla organisationer för att kunna förklara, bidra med förståelse, förutsäga olika typer av problematik, förbättra och utveckla människor, både individuellt och i samspelet med andra.